Spørgsmål: Kan man opbevare svensk regnskabsmateriale electronisk og i udlandet?

Kan man opbevare svensk regnskabsmateriale electronisk og i udlandet?

Svar

3. december 2020
Selskaber

Tack för att du vänder dig till Öresundsexperterna. 

Enligt 7 kap. bokföringslagen (1999:1078) gäller följande: 

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges ovan ska hållas tillgängliga i Sverige under dessa sju år. 

Om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed, får ett dokument som innefattar en verifikation tillfälligt förvaras utomlands.

Trots ovan får företag förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land inom Europeiska unionen (i) om platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skatteverket; och (ii) om företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden, och (iii) företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformationen i Sverige.

Dessa bestämmelser gäller dock inte när det avser verksamhet som företaget bedriver genom ett avdelningskontor som är beläget utomlands och som har självständig förvaltning, om företaget är bokföringsskyldigt i det andra landet. 

Jag hoppas att du har nytta av informationen!

Bästa hälsningar,

Johan Ragnar, Synch Advokat AB

Støttes af