Spørgsmål: Selskabsform i Sverige

Når jeg ser på mulige selskabsformer i Sverige på verksamt.se, er det mit indtryk, at kun et AB er et reelt selskab med begrænset hæftelse. Er det korrekt? Vi er et dansk selskab (ApS), som ønsker at etablere os i Sverige. Er det muligt at oprette en filial (branch office) under vores danske selskab eller er et separat AB eneste mulighed? Vi har behov for lokalt (svenske) ansatte i vores svenske afdeling.

Svar

11. september 2018
Selskaber

Tack för din fråga!

 

Det stämmer som du säger att aktiebolag (AB) är den företagsform som innebär begränsat ansvar för ägarna. Att bilda ett aktiebolag tar några veckor men det går också bra att köpa ett lagerbolag från någon lagerbolagsleverantör.

Driften av aktiebolag regleras bland annat av reglerna i aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen. Aktiekapitalet i bolaget måste uppgå till minst 50 000 kronor. Bolaget måste företrädas av en styrelse som svarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och som bland annat har till uppgift att kontrollera bolagets ekonomiska status och ställning. Årsredovisning måste upprättas och lämnas in årligen till Bolagsverket. Är ingen av styrelseledamöterna bosatta i Sverige måste en delgivningsbar person utses som är bosatt i Sverige. 

Det går även bra att etablera och registrera en filial till ett utländskt bolag i Sverige. Filialen ska företrädas av en verkställande direktör som är ansvarig för filialens verksamhet och företräder filialen i alla frågor som rör verksamheten i Sverige mm. Filialen får ett svenskt organisationsnummer men är inget aktiebolag (ingen egen juridisk person) utan en del av det utländska bolaget. En filial måste dock ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring och som i övrigt överensstämmer med bestämmelserna i bokföringslagen gällande för utländska företag. Filialen måste vidare lämna in årsredovisning för det utländska företaget (och i vissa fall för filialen) samt betala tillämpliga skatter och avgifter. En filial etableras i Sverige genom att VD utses, särskild fullmakt utfärdas och registrering av filialen sker vid Bolagsverket.

Oavsett om ni väljer att bilda/förvärva ett aktiebolag eller registrera en filial ska anmälan till Skatteverket göras för att bolaget ska kunna betala tillämpliga skatter och avgifter. 

Jag skulle rekommendera en kontakt med en en bokföringsbyrå eller en revisionsbyrå i detta läget för att bedöma vilket alternativ som passar bäst för er verksamhet och för att undersöka om det finns några skatterättsliga konsekvenser av att välja det ena eller det andra alternativet.

När ni bestämt er för vilket alternativ som passar er bäst, aktiebolag eller filial, rekommenderar jag att ni tar kontakt med en advokat för biträde i samband med bildande av aktiebolag eller registrering av aktiebolag eller filial och för att sätta upp rutiner för hanteringen av aktiebolaget. Eftersom du nämner att ni avser anställa personal i Sverige måste ni förhålla er till svenska arbetsrättsliga regler, varför jag även av detta skäl rekommenderar kontakt med en advokat så att det blir rätt från början och så att ni får kännedom om det svenska arbetsrättsliga systemet som skiljer sig något åt från det danska. 

 

Med vänliga hälsningar,

Helena Malmström