Spørgsmål: Kvittningsrätt

Findes der en dansk lov der modsvarer kvitningsrättlagen ?

Svar

29. august 2018
Ansættelsesforhold

I Sverige har vi en lag som reglerar när en arbetsgivare kan kvitta en fordran mot en arbetstagare mot lön. Jag utgår från att det är denna lag du avser i din fråga. Lagen heter lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Lagen är ganska sträng och det är endast i vissa angivna fall som kvittning får komma ifråga (jämför § 3). Det ska röra sig om en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställning och som antingen grundas på avtal enligt vilket fordran får kvittas mot lön eller avser ersättning som arbetstagaren uppsåtligen vållat i tjänsten. För att arbetsgivaren ska få lov att kvitta en fordan mot arbetstagarens krav på lön måste arbetstgivaren först vidta en del åtgärder som att kontakta kronofogden mm. Kollektivavtal kan innehålla andra regleringar.

För att få svar på vad som gäller enligt dansk rätt ber jag dig skriva in din fråga på följande sida https://www.oresunddirektbusiness.se/oresundsexperterna  Här får du svar av min danska expertkollega Thomas Bang.

 

Med vänlig hälsning

Helena Malmström