Spørgsmål: Sikre sig for valuta udsving i kontrakt med offentlige kunder

Vi levere et IT system til kommunale kunder i hele norden, og har indtil videre altid opkrævet kunderne i den lokale valuta. Vi har i vores kontrakter mulighed for at justere priserne årligt (både jf. forbrugerindeks og hvis anden lovmæssig begrundelse), men vi overveje at tilføje en standard for hvordan vi justere i forhold valuta udsving. Baggrunden er naturligvis det store fald som både den svenske og norske krone har gennemgået det sidste år, og som betyder at vi mister 10% indtægt når vi veksler vores indkomst til dkr. Er der en standard for hvordan man gør dette, og acceptere offentlige (kommunale) kunder overhovedet dette? Vi ville jo allerhelst opkræve i Euro, men har indtryk af at det er nærmest umuligt at få godkendt ved de kommunale kunder. På forhånd stor tak for hjælpen!

Svar

10. august 2023
Aftaler og kontrakter

Hej!Om kontraktet har upphandlats genom förfarande enligt LOU är tillåtligheten av ändringar eller tillägg utan att en ny upphandling genomförs beroende av om ändringen har stöd i någon av paragraferna 17 kap 9-14 §§ LOU. I dessa paragrafer återges att:

1. Ett kontrakt får ändras om dess övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets värde är lägre än (i) tröskelvärdet i art. 4 i Rådets direktiv 2014/24/EU och (ii) 10% av kontraktets värde (17 kap. 9 §).

2. Ett kontrakt får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul om avtalets övergripande karaktär inte ändras och om

(i) det har angetts i något av upphandlingsdokumenten,

(ii) klausulen beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas på ett klart, exakt och entydigt sätt, och

(iii) den anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras. (17 kap. 10 §).

3. Kompletterande beställningar utan ny upphandling får göras under de förutsättningar som anges i 17 kap. 11 §.

4. Om behovet av ändringen beror på omständigheter som den upphandlande myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsätt vid avtalets ingång. Dock får inte ändringen medföra att kontraktets övergripande karaktär ändras eller att kontraktets värde ökar med mer än 50% (17 kap. 12 §).

5. Ett kontrakt får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan utan att en ny upphandling krävs om paragrafens krav är uppfyllda (17 kap. 13 §).

6. Ändringar som inte omfattas av de ovan nämnda paragraferna kan ändå få ändras utan att en offentlig upphandling görs under förutsättningen att den inte är väsentlig. Exempel på väsentliga ändringar är att nya villkor införs eller att kontraktets jämvikt ändras till förmån för leverantören (17 kap. 14 §).

Om ändringen saknar stöd i någon av dessa bestämmelser behöver en ny upphandling genomföras enligt 17 kap. 8 § LOU. Om kontraktet inte har upphandlats enligt LOU eller annan tillämplig lag gäller avtalslagen.

Det finns ingen standard till för hur en klausul om anpassning till valutafluktuationer inom kommun ska se ut. Dock är det inga problem för kommuner att ta emot fakturor ställa i euro.Hör gärna av dig igen om du behöver ytterligare råd!

Støttes af