Spørgsmål: Kontaktperson i svensk selskab

Vi har en afdeling (et AB)i Sverige, hvor vores hidtidige registrerede kontaktperson ønsker at stoppe. Vi skal derfor ha' en anden. Er det i orden, at vi har en dansk statsborger, som er skattepligtig i Danmark, men har bopæl i Sverige, som ny registreret kontaktperson? Og hvor får man registreret den nye kontaktperson?

Svar

5. november 2019
Selskaber

Hej och tack för din fråga!

Eftersom detta är en fråga av allmänt intresse väljer jag att inleda med en kort beskrivning av hur bolagets ledning i svenska aktiebolag utses och vilka krav som finns. 

Styrelse och VD

I ett svenskt aktiebolag (AB) ska det finnas en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot men fler styrelseledamöter kan utses i överensstämmelse med bolagsordningens bestämmelser. Består styrelsen av bara 1 eller 2 ledamöter måste det också utses minst en styrelsesuppleant. I publika bolag måste det alltid finnas minst tre styrelseledamöter. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna utses av bolagsstämman om inte bolagsordningen anger något annat. Minst hälften av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna (ledamöter och suppleanter räknas var för sig i detta sammanhang) som utses ska vara bosatta inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma.

Styrelsen kan utse en VD (verkställande direktör). Det är inget krav att VD utses i privata bolag men i publika bolag måste en VD utses. VD svarar för den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter och har firmateckningsrätt i dessa frågor. VDn ska vara bosatt inom EES. 

I publika bolag finns särskilda regler om att styrelsen årligen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan VD och eventuella andra bolagsorgan som styrelsen inrätta. 

Särskild firmatecknare

Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, VD eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma. Den särskilda firmatecknare som utses eller minst en av de särskilda firmatecknare som utses ska vara bosatt inom EES.

Särskild delgivningsmottagare

Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige ska styrelsen bemyndiga en person som är bosatt i Sverige att på bolagets vägnar ta emot delgivning. Det kan vara t.ex. en anställd. Det kan också vara en advokat eller någon annan utomstående. Den särskilda delgivningsmottagaren har ingen firmateckningsrätt för bolaget utan den enda rätt som följer med uppdraget som särskild delgivningsmottagare är att personen i fråga blir behörig att "med laga verkan" ta emot delgivning på bolagets vägnar. 

Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD, särskild firmatecknare och särskild delgivningsmottagare anmäls till Bolagsverket. Blanketter och mallar finns  här.

Svar på fråga

Du anger i din fråga att er kontaktperson i Sverige vill avsluta sitt engagemang. Jag tolkar det som att personen i fråga varit registrerad som särskild delgivningsmottagare för bolaget. Det går fint att anmäla en ny person, som är dansk medborgare, för det uppdraget om denne är bosatt i Sverige. För att anses som bosatt i Sverige ska personen i fråga vara folkbokförd i Sverige. Folkbokföring hanteras av Skatteverket. 

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Lycka till!