Spørgsmål: Regler ved medejerskab i virksomhed i Sverige ved bopæl i Danmark

Hej, jeg er begyndt på nyt arbejde den 1 feb 2021 for en svensk virkshomhed, men arbejder pt. fra mit hjemmekontor i Danmark. Jeg kommer under 2021 også at gå ind som medejer (25%) i aktieselskabet (AB) som kun har virksomhed og opgaver i Sverige. Er der nogen specielle regler som gælder her? Vores redovisningskonsult i Sverige siger at vi behöver åbne en dansk avdelning, kan det stemme?

Svar

10. februar 2021
Selskaber

Hej!

Att som utländsk person äga aktier i Sverige är inget problem. Från ett svenskt bolagsrättsligt perspektiv så är det viktigt att du upprättar ett giltigt aktieägaravtal eller gå med i ett befintligt aktieägaravtal och därtill undertecknar en avräkningsnota med de befintliga ägarna, samt ser till att antecknas som aktieägare i bolagets aktiebok. Det är också viktigt att du läser igenom aktieägaravtalet så att du förstår dina rättigheter och skyldigheter.

(i) Om fallet är att bolaget ska ge ut nya aktier, behöver detta beslutas särskilt på en bolagsstämma.

(ii) Om fallet är att du ska förvärva aktier från en befintlig ägare, är det viktigt att det inte finns ett förbehåll i bolagsordningen eller aktieägaravtalet som skulle begränsa rätten att överföra aktier till dig. Du måste alltså läsa bolagsordningen där det kan finnas regler om hembud eller förköpsrätt. 

Det viktigaste för dig är de skatteregler som kan komma att bli tillämpliga.

Om ett svenskt bolag (med fast driftställe – dvs har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige) har utländska ägare, kan den utländska ägaren förutom sedvanlig bolagsskatt även drabbas av kupongskatt för utdelning på aktierna.

Ifall du (som du angivit) ska arbeta i samma bolag där du äger aktier och ni sammanlagt är fyra eller färre ägare, tillämpas vissa särskilda skattebestämmelser, där ägaren/arbetstagaren beskattas på ett annorlunda sätt - de så kallade fåmansföretagsreglerna. Dina aktier riskeras då att ses som ”kvalificerade” under svensk skattelagstiftning och då riskerar du (som mest) cirka 58 % skatt på utdelningen för dina aktier medan motsvarande beskattning för aktier som inte är kvalificerade är 25 %.

Att öppna ett danskt kontor är en bra idé, men vi har svårt att se att det skulle räcka för att undvika de utmaningar vi beskriver ovan. Ett sådant upplägg skulle kunna innebära att bolaget råkar ut för en dubbelbeskattningsskyldighet i Danmark och Sverige.

Vi rekommenderar att ni kontaktar en skattejurist för vidare rådgivning.

Lycka till!

Støttes af