Spørgsmål: Kollektive overenskomster / aftaler

Er der pligt til at tegne eller bare følge den for virksomheden relevante overenskomst? Og hvordan finder man ud af, hvilken overenskomst, der gælder på området?

Svar

27. marts 2017
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga

På svenska benämns "overenskomster" kollektivavtal.

I svensk arbetsrätt gäller följande.

Man kan som företag (arbetsgivare) bli bunden av ett eller flera kollektivavtal genom att ansluta sig till (bli medlem i) en arbetsgivarorganisation som har tecknat kollektivavtal med en eller flera arbetstagarorganisationer (för en eller flera yrkeskategorier).

Det är också möjligt för ett företag att - utan att vara medlem i en arbetsgivarorganisation - teckna hängavtal med en arbetstagararorganisation och på det viset bli bundet av ett visst, särskilt angivet, kollektivavtal.

Det finns inget lagstadgat krav på att teckna hängavtal eller ansluta sig till en arbetsgivarorganisation och det finns ingen skyldighet att följa villkoren i något kollektivavtal. Däremot finns det regler i lag som måste följas t.ex. i anställningsskyddslagen, semesterlagen, arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, diskrimineringslagen osv.

Om en arbetstagarorganisation skulle anse att villkoren för personalen i ditt företag är sämre än vad som följer av gällande kollektivavtal i branschen kan arbetstagarorganisationen komma att begära att ditt företag ska teckna hängavtal rörande ett visst kollektivavtal. Om ditt företag inte vill det kan arbetstagarorganisationen, som påtryckningsmedel, sätta in stridsåtgärder. Du undviker naturligtvis den risken genom att i dina anställningsvillkor följa i vart fall de viktigaste avtalsvillkoren i gällande kollektivavtal för personalen såsom t.ex. lönevillkor och pensionsvillkor. Dessutom kan kollektivavtalen tjäna som en vägledning kring vad som anses vara branschpraxis och skäliga avtalsvillkor.

Viktigt att tänka på är dock att vissa bestämmelser i lag är tvingande till förmån för arbetstagaren. Många av dessa  är dock så kallat semidispositiva och kan frångås i kollektivavtal. Om ditt företag inte har tecknat hängavtal eller blivit bunden av kollektivavtal till följd av medlemsskap i en arbetsgivarorganisation, kan du inte åberopa avtalsvillkor i kollektivavtal som frångår gällande tvingande lagstiftning. För att sådana villkor ska bli gällande i ditt företag måste företaget vara bundet av ett kollektivavtal.

En del kollektivavtal finns tillgängliga på internet men det gälelr långt ifrån alla. Vilket avtal som blir aktuellt för ditt företag beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i bolaget och vilka personalkategorier du sysselsätter i arbete. Det framgår inte av din fråga vilka personalkategorier du sysselsätter i ditt företag. För mer information rekommenderar jag därför att du vänder dig till Svenskt Näringsliv som representerar cirka femtion arbetsgivarorganisationer.

Lycka till!