Spørgsmål: Frihed i forbindelse med dødsfald

Vores medarbejder i Sverige har i weekenden mistet sin far, og vedkommende mener at have ret til 10 dages frihed. I vores virksomhed i Danmark giver vi medarbejderne 5 dage ved nært ståendes dødsfald. Hvordan skal vi forholde os ?

Svar

8. august 2017
Ansættelsesforhold

Hej och tack för din fråga,

I Sverige gäller lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl i den beskrivna situationen. Enligt bestämmelserna i den lagen har en arbetstagare rätt till ledighet från arbete av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Vanligtvis gäller rätten till ledighet i samband med nära anhörigs död, vid begravningen och i vissa fall vid bouppteckningen.

Som arbetsgivare har man dock ingen skyldighet enligt lag att betala lön under sådan ledighet, men många arbetsgivare väljer ändå att bevilja betald ledighet i samband med en nära anhörigs bortgång, vilket anses vara praxis och god sed inom arbetslivet. Det bör särskilt noteras att många kollektivavtal innehåller bestämmelser som innebär en skyldighet för arbetsgivaren att bevilja betald ledighet vid trängande familjeskäl under ett visst antal dagar.

Som jag förstår det bedriver ni verksamhet i Sverige. Om ert företag är bundet av ett kollektivavtal kan en skyldighet föreligga för er att bevilja arbetstagare ett visst antal dagars ledighet med lön (t.ex. 10 dagar som din arbetstagare anger) i samband med en nära anhörigs bortgång.

Ett företag kan bli bunden av ett eller flera kollektivavtal genom att ansluta sig till (bli medlem i) en arbetsgivarorganisation som har tecknat kollektivavtal med en eller flera arbetstagarorganisationer (för en eller flera yrkeskategorier). Det är också möjligt för ett företag att - utan att vara medlem i en arbetsgivarorganisation - teckna hängavtal med en arbetstagarorganisation och på det viset bli bundet av ett visst, särskilt angivet, kollektivavtal. Vilket avtal som skulle kunna bli aktuellt för ert företag beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs i bolaget och vilka personalkategorier som sysselsätts i arbete.

Om ert företag inte är bundna av något kollektivavtal kan ni som arbetsgivare själva komma överens med arbetstagaren om hur lång ledighet som beviljas i samband med en nära anhörigs bortgång och om betalning utgår under denna period eller ej.

Det finns inte några hinder mot att arbetsgivare och arbetstagare överenskommer om ledighet (med eller utan lön) som medför utökad rätt till ledighet än sådan rätt som är föreskrivs i lag. Det går däremot inte att avtala bort rätten till ledighet vid trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.

Med vänliga hälsningar

advokat Helena Malmström och jur. kand. Sofie Liljebäck