Spørgsmål: Etablering af detailforretning i Sverige

2 danske selskaber ønsker at etablere detailforretninger i Sverige. Hvorledes gør de det? Skal der oprettet firma i Sverige, eller kan de danske selskaber operere direkte i Sverige?

Svar

4. maj 2017
Selskaber

Hej och tack för din fråga

Utländska bolags verksamhet i Sverige regleras i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Av denna framgår att utländska bolag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (en filial), ett svenskt dotterbolag eller en agentur med verksamhet i Sverige. Det står med andra ord en utländsk näringsidkare fritt att välja om en etablering i Sverige ska ske genom etablerande av en filial eller genom att registrera ett svenskt dotterbolag.

Kraven på att etablera något av ovan gäller inte om näringsverksamheten omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om Europeiska samarbetsområdet (EES). Detta gäller om en näringsidkare tillhandahåller någon form av tjänst i ett annat EU-land men har kvar sitt fasta verksamhetsställe i hemlandet. Näringsidkaren har då rätt att erbjuda sina tjänster i utlandet utan att etablera ett dotterbolag eller en filial. Det kan t.ex. röra sig om byggverksamhet eller konsultverksamhet. Det måste vidare röra sig om en tillfällig etablering i annat EU-land. Det går med andra ord in att permanent etablera sig i en annan stat utan att registrera en filial, ett dotterbolag eller en agentur. 

Om etablering sker genom en svensk filial så blir filialen en del av det utländska bolaget. Den har dock en i förhållande till det utländska bolaget en självständig förvaltning samt bokföring. Det utländska bolaget blir skattskyldigt i Sverige för de inkomster som är hänförliga till filialen.

För att registrera en filial i Sverige ska en anmälan skickas in till Bolagsverket i Sverige genom ifyllande av en av Bolagsverket tillhandahållen blankett:  http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.247!/Menu/general/column-content/pdfFile/887.pdf.

En registrering kostar 2 000 SEK. I anmälan ska anges uppgifter om det utländska bolaget, filialen om filialens VD, revisor, om en sådan ska utses, det utländska bolaget och filialens respektive räkenskapsår samt det utländska bolagets och filialens respektive verksamheter.

Att etablera ett svenskt dotterbolag görs även det genom anmälan till Bolagsverket genom ifyllande av en av Bolagsverket tillhandahållen blankett: http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.338!/Menu/general/column-content/pdfFile/816.pdf.

En anmälan av ett svenskt aktiebolag kostar 2 200 SEK. Ett aktiebolag måste därtill ha ett aktiekapital om minst 50 000 SEK. Ett svenskt dotterbolag blir en egen juridisk person och har sina egna tillgångar och skulder, VD och styrelse samt är skatteskyldig i Sverige för sina inkomster.

 

Lycka till!