Spørgsmål: Hvad skal faktures hvis vi siger ja til at levere viden

Hvis vi siger ja til at levere 1 person med viden og en resource nogle måneder fast Sverige til et svensk AB Skal vores faktura indeholde moms og eventuelt nogle afgifter og social sikring. Jeg er meget i tvivl efter at have læst på Øresunddirekt.

Svar

26. december 2018
Aftaler og kontrakter

Hej och tack för din fråga

Inom EU råder fri rörlighet för varor och tjänster och du kan erbjuda dina tjänster till företag i Sverige och hyra ut personal till svenska företag.

Om ditt företag inte har ett fast driftställe i Sverige ska personalen i vissa fall inte betala skatt i Sverige. Då får det betydelse hur länge din personal arbetar i Sverige. Sociala avgifter betalas enligt huvudregeln i det land där arbetstagaren är socialförsäkrad. Om en arbetstagare sänds ut, t.ex. från Danmark, för att arbeta i ett annat land kan arbetstagaren under vissa förutättningar kvarstå i det danska socialförsäkringssystemet en viss tid. Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket. 

Momsfrågor och andra skatterelaterade frågor svarar jag tyvärr inte på. Jag får i det avseendet hänvisa dig till att kontakta en rådgivare inom det området eller Skatteverket i Sverige eller Skat i Danmark. Det går även kontakta öresundbusiness för rådgivning.

Du kan läsa mer om utstationering till Sverige här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforetag/kopatjanster/kopatjansterfranannatforetag/kopatjansterfranutlandskaforetag.4.71004e4c133e23bf6db800098359.html


https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/det-har-ar-utstationering/


Lycka till!

Støttes af